Điều kiện và Điều khoản

Trang web này thuộc quyền sở hữu và điều hành của Tổ chức Quỹ Từ thiện và Phát triển (sau đây sẽ gọi tắt là FF). Khách truy cập trang web này bị ràng buộc theo các điều khoản và điều kiện sau đây, vì thế trước khi tiếp tục, xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau:

Miễn trừ Trách nhiệm

 • Trang web này có thể chứa các đường dẫn đến các trang web bên ngoài. Khi bạn theo các đường dẫn đó, website bên ngoài có thể xuất hiện toàn màn hình (trong trường hợp đó, bạn sử dụng phím "back" để trở lại trang web này) hoặc trong một số trường hợp nó có thể xuất hiện bên trong khung của trang web này (trong trường hợp đó, bạn có thể trở lại trang web này bằng cách sử dụng các phím chỉ hướng bên trong khung). Khi một trang web bên ngoài xuất hiện bên trong khung của trang web này, điều đó chỉ giúp thuận tiện cho việc trở lại trang web này và không thể hiện bất cứ trách nhiệm nào về phần của chúng tôi đối với trang web bên ngoài liên quan, thậm chí đó là một trang web thuộc quyền sở hữu và điều hành của FF khác. Các đường dẫn này được cung cấp để giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng tìm ra các thông tin mà bạn quan tâm. Bạn có trách nhiệm quyết định xem các thông tin được cung cấp qua các website này có phù hợp với mục đích sử dụng của bạn không FF không chịu trách nhiệm về chủ nhân hoặc người điều hành các website này hoặc về bất cứ hàng hóa hoặc dịch vụ họ cung cấp hoặc về nội dung trang web của họ và không đưa ra hoặc tham gia vào bất cứ điều kiện, đảm bảo hoặc các điều khoản khác hoặc tuyên bố liên quan đến bất cứ điều nào trong đó (kể cả trách nhiệm phát sinh từ khiếu nại rằng nội dung của website bên ngoài mà website này có đường dẫn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba).
 • Mọi thông tin hoặc tư vấn trong website này chỉ nhằm mang tính tổng quát và bạn không nên dựa vào các thông tin đó khi ra quyết định. FF cố gắng bảo đảm rằng các thông tin trên website đều đúng vào thời điểm đăng trên website nhưng không cam đoan về tính chính xác của những thông tin đó. FF không chịu trách nhiệm về mọi hành động của bạn có thể thực hiện dựa trên thông tin hoặc tư vấn đó hoặc những mất mát hay thiệt hại mà bạn gánh chịu do thực hiện hành động đó.

Các Điều khoản và Điều kiện

 • Website này có chứa nhiều thông tin, tài liệu văn bản, đồ họa và các hình ảnh, âm thanh khác, được bảo hộ theo bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của FF hoặc được chủ nhân tài liệu cho phép FF sử dụng tài liệu đó trong website này.
 • Website này cũng bao gồm thương hiệu, bao gồm dấu hiệu "FF" và biểu tượng FF. Tất cả thương hiệu trên trang web này đều thuộc FF hoặc được chủ nhân của thương hiệu cấp phép sử dụng trên website. 

Bạn có thể

 • Truy cập bất cứ phần nào trên web;
 • In một hoặc bất cứ trang nào hoặc tất cả các trang để tham khảo riêng.

Bạn không được

 • Sao chép (dù bằng cách in ra trên giấy, lưu giữ trên đĩa, tải về hay bằng cách nào khác), phân phối (kể cả phân phối các bản sao), phát tán, thay đổi hoặc can thiệp vào dưới bất cứ hình thức nào hoặc sử dụng theo cách nào khác bất cứ tài liệu nào trong trang web này ngoại trừ như được qui định trong phần "bạn có thể". Những hạn chế này áp dụng cho tất cả hoặc một phần tài liệu trên trang web này;
 • Gỡ thông báo về bản quyền, thương hiệu hay các tài sản trí tuệ khác trong tài liệu gốc ra khỏi tài liệu được sao chép hoặc in từ trang web;
 • Liên kết đến trang web này;

Mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể của chúng tôi

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

 • Tùy theo thời điểm, FF có thể thay đổi các qui định về điều khoản, điều kiện và phần Miễn trừ trách nhiệm nêu trên. Khi duyệt trang web này, bạn chấp nhận rằng bạn bị ràng buộc theo các quy định về điều khoản, điều kiện và miễn trừ trách nhiệm hiện hành, vì vậy, bạn nên kiểm tra lại các qui định đó mỗi lần đến thăm lại trang web.

Thay đổi hoạt động của trang web

 • FF có thể thay đổi định dạng và nội dung của trang web này bất cứ thời điểm nào.
 • FF có thể dừng hoạt động của trang web này vì công tác hỗ trợ, bảo trì, để cập nhật nội dung hay vì lý do nào khác.
 • FF bảo lưu quyền đình chỉ truy cập vào trang web này vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Bảo vệ Dữ liệu Vui lòng đọc kỹ phần này trước khi tiếp tục. Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó phù hợp theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Thủ tục Than phiền
Nếu bạn có thắc mắc hoặc than phiền về trang web này, vui lòng liên lạc với chúng tôi.