Đăng ký mẫu chữ ký học sinh/sinh viên năm 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong buổi họp ngày 27/8/2017 về việc quản lý sĩ số học sinh – sinh viên và giáo viên giảng dạy tại các cơ sở liên kết. Phòng Đảm bảo chất lượng đề nghị Trưởng các khoa triển khai và thực hiện một số nội dung sau:

1. Trưởng các khoa tổ chức thực hiện đăng ký mẫu chữ ký của học sinh trong khoa từ ngày 05/9/2017 đến ngày 09/9/2017 (theo mẫu 01) và gửi về phòng Đảm bảo chất lượng trong ngày 11/9/2017.

2. Toàn bộ giáo viên giảng dạy tại các cơ sở liên kết thực hiện báo cáo sĩ số học sinh hàng ngày bằng việc yêu cầu học sinh ký vào danh sách điểm danh (theo mẫu 02). Với các yêu cầu sau:

- Có chữ ký xác nhận của cơ sở liên kết.

- Chụp ảnh hoặc scan bảng điểm danh có đầy đủ chữ ký gửi về mail phòng Đảm bảo chất lượng cuối mỗi buổi học (gmail: dambaochatluong16@gmail.com).

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/9/2017.   

Đề nghị trưởng khoa triển khai tới toàn bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc nội dung công văn trên.

Trân trọng!