Gio hoc khoa dien Hieu truong va doan thanh nien toan truong moi ok Cán bộ Trường Đào tạo Malaysia
Quyết định V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-BLĐTB&XH ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 606/2013/QĐ-LMHTXVN ngày 21/05/2013 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 141/QĐ-KTMNVN ngày 03/5/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam;

Căn cứ biên bản số 01/2014/BB-HĐTĐKT ngày 9/12/2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng năm 2014,

Xuat khau lao dong Co hoi viec lam nghe co khi Co hoi viec lam nghe may
Tin học bổng - Khen thưởng - Kỷ luật
Hình ảnh hoạt động