Gio hoc khoa dien Hieu truong va doan thanh nien toan truong moi ok Cán bộ Trường Đào tạo Malaysia
KẾ HOẠCH KIỂM KÊ TÀI SẢN NĂM 2014

    Căn cứ quyết định số 27/QĐ-KTMNVN ngày 12/01/2015 của Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề KT-MN Việt Nam về việc thành lập Ban kiểm kê tài sản năm 2014.

   Căn cứ cuộc họp triển khai công tác kiểm kê tài sản năm 2014 của Ban kiểm kê tài sản về việc phân công trách nhiệm và kế hoạch thời gian kiểm kê tài sản năm 2014 cụ thể như sau:

  

   

Xuat khau lao dong Co hoi viec lam nghe co khi Co hoi viec lam nghe may
Tin học bổng - Khen thưởng - Kỷ luật
Hình ảnh hoạt động